نسوز های پیش ساخته
واحد نسوزهای پیش ساخته در شرف راه اندازی می‬باشد.