شاموت و بوکسیت کلسینه

حضور درصد بالای فاز "مولایت" بویژه در کد های CS-20 و CS-10 و نیز درصد بالای فاز "کوراندوم" به همراه "مولایت" در کد های CT-65 , CT-60, CT-55 و مصرف آنها در محصولات شاموتی و آلومینایی باعث بهبود کیفیت خواص فیزیکی از جمله شوک پذیری ، بالا رفتن خواص دیرگدازی ، استحکام فشاری گرم و نیز مقاومت در برابر انواع خوردگی می شود.

مواد اولیه فوق بصورت دانه بندی و کلوخه در کیسه یک تنی و یا بصورت فله عرضه می گردد.

دانلود کاتالوگ

    


Super CT-42 
CT-50   CT- 55
CT- 60   CT- 65